Forskningstema

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en gruppe alvorlig psykiske lidelser som består av fire hovedkategorier:​ anorexia nervosa, bulimia nervosa, overspisingslidelse​ og uspesifisert spiseforstyrrelser . Sentralt i de ulike lidelsene står en kognitiv forstyrrelse, hvor viktigheten av vekt, kroppsfigur og kontroll overvurderes.

Sykdommene debuter ofte i 14-16 års alderen, et utviklingsstadium hvor løsrivelse fra foresatte, etablering av nære relasjoner og utdannelse er viktig.​ En spiseforstyrrelse kan være langvarig og er assosiert med høyt lidelsestrykk, betydelige somatiske problemer og høy mortalitet. Tross et høyt lidelsestrykk er pasienter med spiseforstyrrelser vanskelig for hjelpeapparatet å identifisere og behandle.​ Mange pasienter venter lenge med å søke behandling grunnet stor ambivalens til endring. Lidelsene genererer ofte følelser av skam eller frykt for stigma og sosial stereotyping, noe som bidrar til å skape barrierer for behandling. ​

Bare 23% av individer som fyller kriteriene for en spiseforstyrrelse søker behandling. Bruk av teknologi i behandling av spiseforstyrrelser kan være en måte å øke tilgang til helsetjenester, komme tidligere til og gi like god eller bedre effekt av behandlingen enn det vi har sett så langt. 

​Fokus i denne arbeidspakken blir å utvikle, teste og evaluere en digital behandling for spiseforstyrrelser hos ungdom, samt å utvikle en selvhjelpsversjon som kan taes i bruk via www.ung.no . Gjennom brukersentrert tilnærming vil vi søke å få et godt nok innblikk i hva brukerne ønsker å legge vekt på i en digital behandling for spiseforstyrrelser. Vi inkluderer derfor både personer med egenerfaring, behandlere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsesykepleiere, foresatte og andre for å få innspill før og under utviklingen. Den kliniske effekten vil testes i en studie som starter i 2024.

Arbeidspakke H1 Spiseforstyrrelser ledes av Ester Espeseth fra Helse Fonna, mens phd-stipendiat Guri Holgersen jobber med klinikere, innholdsutviklere og ressursteam for å utvikle, teste og evaluere den digitale behandlingen og selvhjelpsintervensjonen. Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Bømlo kommune m.fl. samarbeider om prosjektet.