Forskningstema

Kostnad-nytte

I forskningstemaet «kostnad-nytte» skal det undersøkes hvorvidt digitale psykologiske behandlinger er kostnadseffektive og på hvilken måte ulike organisatoriske forhold kan influere på kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket implementering i helsetjenesten.

Gruppen som jobber med kostnad-nytte er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere.  Gruppen skal gjennomføre tre innovative forskningsstudier som er spesielt knyttet til (1) en evidensbasert digital psykologisk behandling for å forebygge svangerskapsdepresjon og gi forbedret livskvalitet (Mamma Mia), og (2) til eMeistring, internettbasert behandling av depresjon og angst. Forskerne som jobber med kostnad-nytte samarbeider blant annet tett med eMeistringsklinikker ved flere ulike sykehus i Norge

Arbeidspakken skal undersøke egenskaper ved ulike tjenestemodeller og etablere et fleksibelt rammeverk for evaluering utover kliniske studier. Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

Arbeidspakken er ledet av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital.

Vidar Halsteinli

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital