Aktuelt

Møt vår partner St.Olavs hospital

St. Olavs hospital er en av Forhelse sine eMeistrinspartnere. De har lang erfaring med digitale helsetjenester og har dette som et av sine hovedsatsningsområder.

Vi tok oss en prat med seksjonssjef i Nidaros DPS, Liv Sigrun Sættem Engvik, om deres arbeid og hvorfor de ønsket å være en del av Forhelse.

Seksjonssjef Liv Sigrun Sættem Engvik

Les mer om Senter for eTerapi her.

Hva var deres motivasjon til å bli med i senteret?

Digitalisering er en av hovedsatsingsområdene til St.Olavs hospital. Målet er å utvikle og bruke digitale helsetjenester der det passer og gir verdi. Dagens teknologi har åpent et stort mulighetsrom for videreutvikling av våre helsetjenester. Nidaros DPS ved St.Olavs hospital etablerte Senter for eTerapi i samarbeid med Helse Bergen i 2018. Vi ønsker å utvikle våre digitale helsetjenester og tenker det er viktig med et samarbeid på tvers av ulike helseforetak i den forbindelse. Forhelse, med mål om å øke bruken og effekten av digitale helsetjenester, ser vi som en god og viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.

Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Senter for eTerapi, som tilbyr eMeistring for panikklidelse, sosial fobi og depresjon, skal bidra i arbeidspakke 2 og 4. Arbeidspakkene skal se på i hvilken grad veiledet internettbehandling er kostnadseffektivt og erfaringer og strategier for implementering. Det er sentrale fagpersoner knyttet til Senter for eTerapi ved Nidaros DPS som bidrar med erfaring fra senteret, fra implementering og tall fra drift.

Les mer om arbeidspakkene i Forhelse her.

Hvorfor er digitalisering viktig i helsesektoren?

Etterspørselen etter behandling for psykiske helseplager er økende i befolkningen og vi utfordres til å tenke annerledes. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å kommunisere sikkert med pasienter på nye måter. Digitalisering er viktig for å utvikle bedre og mer fleksible helsetjenester og for å gi et mer likeverdig helsetjenestetilbud til pasientene uavhengig av hvor de bor.  Digitalisering øker også pasientens samvalg, med mulighet for å velge digitale løsninger dersom pasientene ønsker dette. Samlet vil dette øke kvaliteten på helsetjenesten, bedre ressursutnyttelse og øke pasientilfredsheten.  

Hva ønsker dere å oppnå i løpet av de åtte årene senteret skal eksitere?

Spørsmålene knyttet til kost- nytte og implementering er svært relevante i forhold til videre utvikling av den digitale helsetjenesten. Samarbeid med SFIet tenker vi vil gi oss verdifull informasjon og kompetanse knyttet til disse områdene. Vi ønsker at veiledet internettbehandling, eMeistring skal bli et bedre kjent behandlingstilbud i befolkningen, og at flere pasienter skal få tilbud om denne behandlingen. Vi ser også mulighetsrommet for å utvikle flere behandlingsprogram enten i form av veiledet internettbehandling for flere tilstander eller utvikling av digitale verktøy som støtte til ordinær behandling.