Aktuelt

Møt vår partner Mage-tarmskolen

Mage-tarmskolen holder til på Haukeland universitetssykehus og var de første i hele Norge til å opprette et digitalt behandlingstilbud i somatikken for pasienter med irritabel tarmsyndrom.

De er i gang med et studie der 2000 pasienter skal gjennom et 12-24 ukers opplærings- og behandlingsopplegg der pasientene blir veiledet gjennom fem tverrfaglige digitale moduler. Studiet sitt mål er å påvise nytteeffekter i form av forbedret livskvalitet, reduksjon av abdominale symptomer, gi ny kunnskap om tverrfaglig pasienttilnærming, samt danne grunnlag for et fremtidig nasjonalt prosjekt.

Data fra dette studiet skal også brukes i Forhelse for å se på prediktorer av godt utfall, som vil bli viktig kunnskap under implementering.

Vi tok oss en prat med gjengen bak om prosjektet og deres tanker om senteret.

Hva var deres motivasjon til å bli med i senteret?

Mage-tarmskolen er det første digitale helsetilbudet i somatikken. Behandlingstilbudet innebærer både det kroppslige og de psykiske aspektene ved det å leve med kroniske mage-plager. 

For oss er dette behovsdrevet innovasjon og forskning med pasienten i fokus. Selv om denne pasientgruppen har et stort behov for helsehjelp er det ikke denne sykdommen farlig eller livstruende. Dermed står de nederst på prioriteringslisten til spesialisthelsetjenesten, og det er utfordrende både for pasient og helsepersonell.

Vi ønsker å øke kapasitet, kunne tilby vår kvalitetssikret informasjon og helsetjeneste likt, til alle i som trenger det i Norge, uavhengig av pasientens bosted eller sitt lokale sykehus. Vi ønsker også å kunne bidra til forskning på og utvikling av digitale helsetjenester men også være en del av et fagmiljø. 

Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Vi er med i arbeidspakke 4, Implementering med Mage-tarmskolen på nett. Dette er det eneste bidraget fra somatikken i senteret. 

I arbeidspakke 4 skal Mage-tarmskolen forske på hvordan de/senteret kan gjennomføre implementeringen på en god måte, kartlegge hemmere og fremmere, og forske på bærekraftig implementering.

Les mer om arbeidspakke 4 her.

Hvilke utfordringer ser dere for dere i prosjektet?

Ettersom det ikke finnes andre digitale løsning i somatikken har vi ikke hatt noe å lene oss på og mye er derfor nytt. 

Det er viktig å få på plass gode finansieringsordninger for å sikre sykehusøkonomisk bærekraftighet. Det ble innvilget nye prosedyrekoder i 2021. Disse er viktige for å gi inntjening som er bærekraftig for sykehusdriften. Dette vil også kunne bidra til flere ressurser til prosjektet slik at pasienten får god oppfølgingen.

En utfordring for prosjektet er å identifisere hvem vårt digitale helsetilbud passer best for, og særlig hvem som får best utbytte av behandlingen. Dette er en heterogen gruppe som vil krever ulik og persontilpasset behandling og oppfølging. Det er satt av midler til et PhD prosjekt som skal kartlegge dette. 

I tillegg skal dette PhD prosjektet forske på effektive måter å øke spredningen av den digitale behandlingen, kartlegging av barrierer og fasilitere implementering av programmet slik behandlingen blir tilgjengelig for flest mulig.

Hvorfor er digitalisering viktig i helsesektoren?

Etter hvert som resten av verden digitaliserer vil det være viktig at helsesektoren også er med på utviklingen. 

Digitalisering gjør at vi kan tilby likt behandlingstilbud uavhengig av bosted. Det vil også kunne være kostnadseffektivt/ressursbesparende både for helsetjenestene og for pasientene.

Hva ønsker dere å oppnå i løpet av de 8 årene senteret skal eksistere?

Vi ønsker også å få til implementering og nasjonal bredding av Mage-tarmskolen. Ut 2023 er dette hovedsakelig et tilbud for pasienter i Helse-Vest. 

Les mer om Mage-tarmskolen her.